INTERVIEW JEFFREY HERLINGS

Related:
Create New Tag

2/16/2019 12:24 PM

INTERVIEW JEFFREY HERLINGS
Wereldkampioen Herlings kiest door blessure mogelijk voor jaartje crossen in de VS
Wereldkampioen Jeffrey Herlings mist door een blessure de start van het crossseizoen in de MXGP. Geen paniek, dan rijdt hij een jaar in de VS. De serie om de AMA Nationals staat hoog aangeschreven. Wat houdt de motorcoureur tegen?

Guus Peters14 februari 2019, 22:48

Jeffrey Herlings. Beeld ANP
De kans bestaat dat Jeffrey ­Herlings zijn wereldtitel in de MXGP dit seizoen niet verdedigt. Hoe kan dat?
Herlings kwam eind januari tijdens een training in Spanje ten val en brak daarbij zijn voet. Door de blessure mist hij de opening van het seizoen, op 3 maart in Argentinië. Het is nog maar de vraag of hij op tijd is hersteld voor de tweede en derde grand prix (Groot-Brittannië en Valkenswaard).

advertentie
Zo niet, dan lijkt het seizoen al verloren nog voordat het begonnen is. De kans dat Herlings de opgelopen achterstand in de rest van het seizoen (16 gp’s) nog kan goedmaken is klein. Vorig seizoen vocht hij tot het einde een verbeten gevecht uit met Tony Cairoli, zijn Italiaanse teamgenoot bij KTM. Toen miste hij een grand prix vanwege een blessure.

‘Het is voor Herlings niet interessant om aan een competitie mee te doen, terwijl hij vanaf het begin weet dat hij waarschijnlijk niet meestrijdt om de titel’, zegt Tim Gerth. De journalist van motorsport.com wijst op eerdere seizoenen (2014, 2015 en 2017) waarin de 24-jarige Brabander ­titels misliep door blessures. ‘Dat heeft hem heel veel pijn gedaan en wil hij niet nog een keer meemaken.’

Nu vertrekt hij mogelijk naar de VS. Wat heeft hij daar te zoeken?
Herlings bracht de geruchtenstroom zelf op gang door op Instagram een foto met het getal ‘108’ te posten, exact 108 dagen voor de start van de AMA Nationals, zoals het Amerikaanse wereldkampioenschap heet. De MXGP, waarin Herlings vorig seizoen als eerste Nederlander de wereldtitel veroverde, wordt gezien als het Europese wereldkampioenschap.

Een tijdelijke overstap zou interessant kunnen zijn aangezien de AMA Nationals pas op 18 mei start. Herlings heeft dan voldoende tijd om te herstellen van zijn blessure. Als hij fit is, maakt hij een goede kans op de titel. Hoewel motorcross in Amerika een hoger aanzien geniet, staat de MXGP qua niveau hoger aangeschreven.

In 2017 deed Herlings al eens mee aan een wedstrijd in Amerika. Hij reed alle coureurs op een hoop. ‘Als hij ook het wereldkampioenschap in Amerika wint, kan hij zeggen dat hij de allersnelste motorcrosser van zijn generatie is. Dat is hem heel veel waard’, zegt voormalig assistent-bondscoach Carlo Hulsen. De Zuid-Afrikaan Greg Albertyn was de laatste motorcrosser die zowel de titel in de MXGP (1994) als in Amerika (1999) won.

Is een tijdelijke overstap naar Amerika ook commercieel interessant voor Herlings?
Zeker weten. Online wordt de roep van de Amerikaanse motorcrossfans om Herlings steeds luider. Zij willen de allerbesten tegen elkaar zien strijden. Dat maakt de Nederlander ook interessant voor Amerikaanse sponsoren en bedrijven.

De media-aandacht voor motorcross is in Amerika groter dan in Europa. Daardoor zal het bereik en de marktwaarde van Herlings toenemen. Daar wordt een bestaande sponsor als Red Bull blij van. Bovendien trekt hij nieuwe merken aan. ‘Herlings komt in Amerika als een grote jongen binnen. Het is logisch dat merken dan geïnteresseerd zijn in hem’, zegt sportmarketeer Patrick ter Haar.

Hij vergelijkt het toenemende bereik van Herlings met een billboard langs de A2. ‘Voor een billboard van 30 bij 30 meter betaal je meer dan voor een billboard van 10 bij 10 meter omdat het bereik groter is óf er plek komt voor meerdere merken. Zo werkt het ook bij Herlings: als hij ook in Amerika interessant wordt, neemt zijn bereik en dus zijn marktwaarde toe.’

Is Herlings welkom in Amerika?
Herlings verraste niet alleen zijn fans maar ook zijn team KTM met zijn flirt richting de AMA Nationals. Hij had de optie nog niet met zijn werkgever besproken, toen hij de foto op Instagram plaatste. Een overstap naar Amerika is niet zomaar iets.

KTM, het Mercedes van de motorcross, heeft zijn kansen gespreid. In de MXGP moet Herlings of Cairoli de titel namens KTM binnen halen, terwijl het Oostenrijkse fabrieksteam zijn kaarten bij de AMA Nationals op de Amerikaan Cooper Webb en Fransman Marvin Musquin heeft gezet. Een tijdelijke overstap van Herlings zou het evenwicht binnen het team mogelijk verstoren.

‘Het is niet zo eenvoudig als het van de buitenkant lijkt’, zegt sportdirecteur Joël Smets van KTM. ‘Herlings zou in Amerika een directe concurrent van onze eigen rijders worden.’

Anderzijds is het alweer twee jaar geleden dat een KTM-rijder het Amerikaanse wereldkampioenschap won. Motorcrossjournalist Gerth: ‘Het zou een reden kunnen zijn Herlings toch naar Amerika te halen. Ik zie het als een unieke kans voor KTM en Herlings als blijkt dat het prolongeren van de titel in de MXGP haast onmogelijk is.’

Kan Herlings zelf beslissen wat hij doet?
Nee, zo werkt het niet. Herlings heeft een contract bij KTM waarin staat dat hij de MXGP rijdt. Voor een eventuele overstap naar Amerika is hij afhankelijk van de welwillendheid van zijn werkgever. Sportdirecteur Smets reist een dezer weken naar Oostenrijk om met zijn bazen van KTM te overleggen.

Toch denkt Gerth dat de stem van Herlings wel degelijk telt. Volgens de motorcrossjournalist heeft de Brabander die status de afgelopen jaren verworven. ‘Herlings is zo groot. Als hij echt iets wil, gebeurt het, denk ik. Hij heeft nog een contract tot 2020. KTM wil hem niet kwijt.’

Bij het Oostenrijkse fabrieksteam stellen ze de beslissing zo lang mogelijk uit. Smets: ‘Onze eerste prioriteit is om Herlings gezond te krijgen. Afhankelijk daarvan gaan we kijken hoe zijn seizoen er verder uitziet.’

bron; de volkskrant|

2/16/2019 12:44 PM

Translate please?

|

2/16/2019 12:46 PM

thrillbillie91 wrote:

Translate please?

Basically, it says.. The Americans don't want none! They're slow Af.

|

2/16/2019 12:50 PM

thrillbillie91 wrote:

Translate please?

https://translate.google.com

NTERVIEW JEFFREY HERLINGS
World champion Herlings chooses for a number of crosses in the US due to injury
World champion Jeffrey Herlings misses the start of the cross season in the MXGP due to an injury. No panic, then he drives a year in the US. The series around the AMA Nationals is highly regarded. What stops the motorcycle driver?

Guus Peters14 February 2019, 22:48

Jeffrey Herlings. Image ANP
There is a chance that Jeffrey Herlings will not defend his world title in the MXGP this season. How is that possible?
Herlings crashed at the end of January during a training in Spain and broke his foot. Due to the injury he misses the opening of the season, on March 3 in Argentina. It remains to be seen whether it has been restored in time for the second and third grand prix (Great Britain and Valkenswaard).

advertisement
If not, the season seems already lost before it starts. The chance that Herlings can make up for the accumulated arrears in the rest of the season (16 GPs) is small. Last season he fought a fierce battle until the end with Tony Cairoli, his Italian teammate at KTM. Then he missed a grand prix due to an injury.

'It is not interesting for Herlings to participate in a competition, while he knows from the beginning that he probably does not compete for the title', says Tim Gerth. The journalist of motorsport.com points to previous seasons (2014, 2015 and 2017) in which the 24-year-old Brabander titles failed due to injuries. "That hurt him a lot and he does not want to experience it again."

Now he may leave for the US. What does he have to look for there?
Herlings started the rumors themselves by posting a picture with the number '108' on Instagram exactly 108 days before the start of the AMA Nationals, as the American World Championship is called. The MXGP, in which Herlings was the first Dutchman to win the world title last season, is seen as the European World Championship.

A temporary transfer could be interesting as the AMA Nationals will not start until 18 May. Herlings then has enough time to recover from his injury. If he is fit, he makes a good chance for the title. Although motocross in America enjoys a higher reputation, the MXGP is higher in terms of level.

In 2017 Herlings already participated in a competition in America. He drove all drivers in a heap. 'If he also wins the World Championship in America, he can say that he is the fastest motorcrosser of his generation. That is very valuable to him ', says former assistant coach Carlo Hulsen. The South African Greg Albertyn was the last motocross rider to win the title in the MXGP (1994) and in America (1999).

Is a temporary switch to America also commercially interesting for Herlings?
Sure. Online the call of American motocross fans to Herlings is getting louder. They want to see the very best against each other. That makes the Dutch also interesting for American sponsors and companies.

The media attention for motocross is greater in America than in Europe. This will increase the range and market value of Herlings. An existing sponsor like Red Bull is happy with that. In addition, he attracts new brands. 'Herlings enter America as a big boy. It makes sense that brands are interested in him, 'says sports marketer Patrick ter Haar.

He compares the increasing range of Herlings with a billboard along the A2. 'For a billboard of 30 by 30 meters you pay more than for a billboard of 10 by 10 meters because the range is bigger or there is room for several brands. That's how it works for Herlings: if he also becomes interesting in America, his reach and thus his market value will increase. '

Is Herlings welcome in America?
Herlings surprised not only his fans but also his team KTM with his flirt towards the AMA Nationals. He had not yet discussed the option with his employer when he placed the photo on Instagram. A switch to America is not just something.

KTM, the Mercedes of the motocross, has spread its chances. In the MXGP Herlings of Cairoli has to win the title on behalf of KTM, while the Austrian factory team has placed his cards at the AMA Nationals on the American Cooper Webb and Frenchman Marvin Musquin. A temporary transfer from Herlings might disturb the balance within the team.

'It is not as simple as it looks from the outside', says sports director Joël Smets of KTM. "Herlings would become a direct competitor of our own drivers in America."

On the other hand, it has been two years since a KTM rider won the American World Championship. Motocross journalist Gerth: 'It could be a reason to get Herlings to America anyway. I see it as a unique opportunity for KTM and Herlings when it appears that extending the title in the MXGP is almost impossible. '

Can Herlings decide for himself what he wants

|

2/16/2019 12:54 PM

This seems more of an editorial than an INTERVIEW, no ?

|

2/16/2019 12:57 PM

Race the AMA Nationals?

I'll bring him a big ass bowl of Stamppot at Hangtown if he sacks up!

|

2/16/2019 1:00 PM

Can someone translate the translation? My head hurts trying to read that.

|

2/16/2019 1:03 PM

They’ll still call him a sandbagger lol racing a national championship

|

2/16/2019 1:04 PM

Rupert X wrote:

This seems more of an editorial than an INTERVIEW, no ?

Sure laughing

|

2/16/2019 1:05 PM

Love to see him come over, Marv and Coop will just have to man up or STFU!!

|

2/16/2019 1:05 PM

It’s been quiet on the nl front lately

|

2/16/2019 1:05 PM

agn5009 wrote:

Can someone translate the translation? My head hurts trying to read that.

Lootsy are you there ?

|

2/16/2019 1:06 PM

Rupert X wrote:

This seems more of an editorial than an INTERVIEW, no ?

"Although motocross in America enjoys a higher reputation, the MXGP is higher in terms of level."
laughing laughing laughing

|

2/16/2019 1:07 PM
Edited Date/Time: 2/16/2019 1:08 PM

It’s basically a whole bunch of speculation of him moving to the US yes or no. No new info and no comment from Jeffrey himself. Not worth the read

|

2/16/2019 1:08 PM

Rupert X wrote:

This seems more of an editorial than an INTERVIEW, no ?

Most importantly, it's total BS.

|

2/16/2019 1:09 PM

I bet he’ll come back swinging maybe at pategonia

|

2/16/2019 1:11 PM
Edited Date/Time: 2/16/2019 1:13 PM

Insert femur pic which won’t upload

|

2/16/2019 1:16 PM

I wish that he could race where ever the F he wants. Sucks that the KTM politics are involved but it makes sense.

Just thinking about how back In the day how the racers raced wherever and whenever possible. KTM has a great shot at the GP title with TC222 and if they brought Jeffrey to USA, it would almost be a 100% lock that KTM wins the AMA title with coop, Marv and Jeffrey.

|

2/16/2019 1:16 PM

|

2/16/2019 1:19 PM

craigathan404 wrote:

I wish that he could race where ever the F he wants. Sucks that the KTM politics are involved but it makes sense.

Just thinking about how back In the day how the racers raced wherever and whenever possible. KTM has a great shot at the GP title with TC222 and if they brought Jeffrey to USA, it would almost be a 100% lock that KTM wins the AMA title with coop, Marv and Jeffrey.

A contract isn’t politics. It’s a contract.

|

2/16/2019 1:32 PM

craigathan404 wrote:

I wish that he could race where ever the F he wants. Sucks that the KTM politics are involved but it makes sense.

Just thinking about how back In the day how the racers raced wherever and whenever possible. KTM has a great shot at the GP title with TC222 and if they brought Jeffrey to USA, it would almost be a 100% lock that KTM wins the AMA title with coop, Marv and Jeffrey.

agn5009 wrote:

A contract isn’t politics. It’s a contract.

You’re right, but he’s being paid to win titles.. the GP title is out of reach and him winning the AMA title is totally realistic.

I know I’m grasping at straws. Would be super cool to see but probably never going to happen. When I was referring to “politics” I was referring to the interview when the guy says that it interferes with the USA ktm program.

|

2/16/2019 3:41 PM

craigathan404 wrote:

I wish that he could race where ever the F he wants. Sucks that the KTM politics are involved but it makes sense.

Just thinking about how back In the day how the racers raced wherever and whenever possible. KTM has a great shot at the GP title with TC222 and if they brought Jeffrey to USA, it would almost be a 100% lock that KTM wins the AMA title with coop, Marv and Jeffrey.

agn5009 wrote:

A contract isn’t politics. It’s a contract.

craigathan404 wrote:

You’re right, but he’s being paid to win titles.. the GP title is out of reach and him winning the AMA title is totally realistic.

I know I’m grasping at straws. Would be super cool to see but probably never going to happen. When I was referring to “politics” I was referring to the interview when the guy says that it interferes with the USA ktm program.


His contracts also involve moving products from the stores. That is why the riders are paid for and I think his sponsors would be the first winners of such a challenge. Almost all eyes would be on him all season long, great for the sponsors but for Herlings it is also more risks and more pressure to battle great riders on their own tracks, it won't be a walk in the park. It could also be a win for the mxgp class in term of interest as it would makes things more balanced and here everyone would be looking for Cairoli's 10th world title. So it is not a lose/lose or win/lose, it is a win win for everyone who has a contract with both of these riders.
|

2/16/2019 4:07 PM

I really really really hope he races the ama nationals. Would love to see it.

|

2/16/2019 4:25 PM

Goldmember: Dr. Evil, we have the ultimate insurance policy; may I present to you, the very sexual, the very toit, Austin Power's fahza!
Dr. Evil: His what?
Number 2: His fazha, Dr. Evil.
Dr. Evil: His farjer?
Number 2: [nods]
Dr. Evil: What's farjer?
Goldmember: His fazha, ya know the fazha!
Dr. Evil: Yeah, Goldmember, I don't speak freaky-deaky Dutch, OK, perv-boy.
Goldmember: Fazha, his dad--dad is fazha.
Dr. Evil: Oh, his dad. Oh, his father.
Goldmember: Yes, I have a Dutch accent, isn't that weird?
Dr. Evil: Fat-ther, Fat-ther

|

Don’t piss off the old people - the older they get the less “life in prison” is a deterrent for them!

2020.5 KTM 450 SXF FE
2006 KX250

2/16/2019 4:32 PM

slipdog wrote:

Race the AMA Nationals?

I'll bring him a big ass bowl of Stamppot at Hangtown if he sacks up!

Slip...Met boerenkool???

I think he might need some bitterballen too!

|

Don’t piss off the old people - the older they get the less “life in prison” is a deterrent for them!

2020.5 KTM 450 SXF FE
2006 KX250